Historia teologii chrześcijańskiej - oprawa twarda

 • 99,00 zł 89,90 zł
 • szt.
 • Dodaj recenzję:
  • Producent: CHIB
  • Waga: 0.9 kg
  • Dostępność: Jest
   Czas realizacji: 1 - 2 dni robocze
  • Autor: Roger E. Olson
  • Liczba stron: 692
  • Wymiary: B5
  • Rok wydania: 2003

  Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest godna polecenia, zarówno ze względu na swą treść, jak też niewielką ilość publikacji o tej tematyce w języku polskim. Zgodnie z zamysłem autora jest to opowieść o postaciach i wydarzeniach, które przez wieki w sposób znaczący wpływały na kształtowanie się tożsamości chrześcijaństwa. Praca ta pomaga zrozumieć, co się działo przez kolejne stulecia i dlaczego zdarzenia te miały tak istotny wpływ na myśl i wiarę nie tylko ludzi żyjących wówczas, ale także na kolejne pokolenia, oddziałując na przekonania i sposób praktykowania wiary.

  Historia teologii chrześcijańskiej jest pracą napisaną przejrzyście pod względem budowy i języka, chociaż jednocześnie wymaga co najmniej podstawowej wiedzy z zakresu historii powszechnej i historii Kościoła. Autor nie tylko opo­wiada dzieje powstawania i kształtowania się doktryn chrześcijańskich - w całej ich różnorodności - ale także wyjaśnia, dlaczego kwestie, które były poruszane w różnych okresach historii Kościoła, miały tak doniosłe znaczenie dla żyjących wówczas chrześcijan i z jakiego powodu są ważne dla wierzących z XXI wieku.

  SPIS TREŚCI:

  WYKAZ SKRÓTÓW
  OD WYDAWCY
  PRZEDMOWA
  WPROWADZENIE
  Teologia chrześcijańska jako opowieść
  CZĘŚĆ I AKT PIERWSZY: SPRZECZNE WIZJE CHRZEŚCIJAŃSTWA II WIEKU....
  ROZDZIAŁ 1 KRYTYCY I SEKCIARZE WYWOŁUJĄ ZAMIESZANIE
  37
  Gnostycyzm 37
  Montanizm 40
  Celsus 42
  Teologia gnostycka 45
  Wczesnochrześcijańska reakcja na gnostycyzm 48
  ROZDZIAŁ 2 OJCOWIE APOSTOLSCY WSKAZUJĄ DROGĘ 51
  Klemens Rzymski 53
  Didache 55
  Ignacy Antiocheński 57
  Polikarp 60
  List Barnaby 60
  Pasterz Hermasa 61
  Znaczenie Ojców Apostolskich 64
  ROZDZIAŁ 3 APOLOGECI BRONIĄ WIARY 65
  Filozofia grecka 66
  Grupy apologetów 68
  Justyn Męczennik 69
  Atenagoras z Aten 73
  Teofil z Antiochii 75
  Dwuznaczne dziedzictwo apologetów 77
  ROZDZIAŁ 4 IRENEUSZ DEMASKUJE HEREZJE 79
  Życie i służba Ireneusza 79
  Ireneusz i gnostycyzm  82
  Ireneuszowa koncepcja odkupienia 84
  CZĘŚĆ II NARASTANIE KONFLIKTU: NAPIĘCIA I PRZEMIANY W III WIEKU 89
  ROZDZIAŁ 5 MYŚLICIELE Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ BADAJĄ FILOZOFIĘ 95
  Życie i działalność Klemensa Aleksandryjskiego 96
  Klemens Aleksandryjski i filozofia grecka 97
  „Prawdziwy gnostyk” 99
  Życie i działalność Tertuliana 101
  Teologia Tertuliana 104
  Tertulian o Trójcy 106
  ROZDZIAŁ 6 KŁOPOTLIWY SPADEK PO ORYGENESIE 111
  Życie i działalność Orygenesa 112
  Orygenes o wierze i rozumie 116
  Orygenes i alegoryczna interpretacja Pisma Świętego 118
  Orygenes i nauka o Bogu 120
  Orygenes i koncepcja Logosu 121
  Pogląd na zbawienie. Dziedzictwo Orygenesa 124
  ROZDZIAŁ 7 CYPRIAN Z KARTAGINY NAWOŁUJE DO JEDNOŚCI 127
  Znaczenie Cypriana 127
  Życie i działalność Cypriana 129
  Cyprian a doktryna zbawienia 132
  Pogląd Cypriana na jedność Kościoła 134
  Dziedzictwo Cypriana 136
  ROZDZIAŁ 8 CHRZEŚCIJAŃSTWO ZWIERA SZEREGI 139
  Rola biskupów 140
  Zasady wiary  143
  Kształtowanie się kanonu chrześcijańskiego Pisma Świętego 146
  CZĘŚĆ III WIELKI KRYZYS WSTRZĄSA KOŚCIOŁEM: KONTROWERSJE
  WOKÓŁ NAUKI O TRÓJCY 151
  ROZDZIAŁ 9 SPORY ALEKSANDRYJCZYKÓW DOTYCZĄCE SYNA BOŻEGO 155
  Ariusz z Aleksandrii 155
  Aleksander z Aleksandrii 158
  Arianizm 159
  Odpowiedź Aleksandra 161
  ROZDZIAŁ 10 SOBÓR NICEJSKI JAKO ODPOWIEDŹ KOŚCIOŁA 165
  Sobór w Nicei 165
  Nicejskie Wyznanie Wiary 168
  Sobory ekumeniczne 171
  ROZDZIAŁ 11 ATANAZY WYTRWALE BRONI WIARY 175
  Życie i działalność Atanazego 175
  Teologia Atanazego 182
  ROZDZIAŁ 12 OJCOWIE KAPADOCCY KOŃCZĄ SPÓR 187
  Znaczenie Ojców Kapadockich 188
  Bazyli z Cezarei 190
  Grzegorz z Nazjanzu 191
  Grzegorz z Nyssy 193
  Teologia Bazylego Wielkiego 194
  Teologie dwóch Grzegorzy 200
  Dziedzictwo Ojców Kapadockich 207
  Sobór w Konstantynopolu 209
  CZĘŚĆ IV KOLEJNY KRYZYS W KOŚCIELE: KONFLIKT DOTYCZĄCY
  OSOBY CHRYSTUSA
  211
  ROZDZIAŁ 13 SPÓR SZKÓŁ ANTIOCHEŃSKIEJ I ALEKSANDRYJSKIEJ
  O OSOBĘ CHRYSTUSA
  215
  Różne hermeneutyki biblijne 216
  Odmienne soteriologie 218
  Dwa podejścia do chrystologii 219
  Herezja Apolinarego 221
  Dualistyczna chrystologia Teodora z Mopsuestii 222
  ROZDZIAŁ 14 NESTORIUSZ I CYRYL ZAOGNIAJĄ SPÓR 225
  Chrystologia Cyryla z Aleksandrii 231
  Sobór w Efezie 233
  ROZDZIAŁ 15 SOBÓR W CHALCEDONIE STRZEŻE TAJEMNICY 237
  Kontrowersja po Soborze Efeskim 239
  Eutyches i kontrowersja eutychiańska 241
  Synod zbójecki 242
  Sobór Chalcedoński i Symbol chalcedoński 245
  ROZDZIAŁ 16 KONFLIKT PO ZAKOŃCZENIU SOBORU 251
  Teologia na Zachodzie w okresie chrystologicznej kontrowersji na Wschodzie 252
  Wschodnia kontrowersja dotycząca Chrystusa 254
  Spór monofizycki 257
  Leoncjusz z Bizancjum i ortodoksyjna chrystologia  259
  CZĘŚĆ V DZIEJE DWÓCH KOŚCIOŁÓW: WIELKA TRADYCJA ROZDZIELA
  WSCHÓD I ZACHÓD
  265
  ROZDZIAŁ 17 AUGUSTYN GŁOSI CHWAŁĘ BOGA I SKAŻENIE CZŁOWIEKA 269
  Życie i działalność Augustyna 270
  Historia teologii chrześcijańskiej 10 Augustyn a kwestia dobra i zła 275
  Augustyn o Kościele i sakramentach 278
  Augustyn o łasce i wolnej woli 281
  Pelagiusz i herezja pelagiańska 282
  Augustyn odpowiada Pelagiuszowi 284
  Augustyn i monergistyczna doktryna Boga i zbawienia 289
  ROZDZIAŁ 18 KOŚCIÓŁ ZACHODNI STAJE SIĘ RZYMSKOKATOLICKI 293
  Semipelagianizm 294
  Papież Grzegorz Wielki 301
  Pogląd Grzegorza I na zbawienie 303
  ROZDZIAŁ 19 KOŚCIÓŁ WSCHODNI STAJE SIĘ PRAWOSŁAWIEM 307
  Trwały wpływ Orygenesa 308
  Liturgia i tradycja 309
  Jan Chryzostom – Złotousty 311
  Maksym Wyznawca i monoteletyzm 313
  Maksym Wyznawca i teandryczna wizja rzeczywistości 315
  Jan z Damaszku i ikonoklazm 319
  ROZDZIAŁ 20 WIELKA SCHIZMA – POWSTANIE DWÓCH TRADYCJI 323
  Spór z powodu papiestwa 325
  Kontrowersja wokół filioque 326
  CZĘŚĆ VI SAGA KRÓLOWEJ NAUK: SCHOLASTYCY WSKRZESZAJĄ
  I KORONUJĄ TEOLOGIĘ
  331
  ROZDZIAŁ 21 ANZELM I ABELARD ROZMYŚLAJĄ O DROGACH BOŻYCH 337
  Życie i działalność Anzelma z Canterbury 338
  Ontologiczny dowód Anzelma na istnienie Boga 339
  Natura Boga według Anzelma 343
  Anzelm i zadośćuczynna teoria pojednania 344
  Życie i niepowodzenia Piotra Abelarda 346
  Filozoficzny styl Abelarda 347
  Abelard i jego teoria moralnego wpływu 349
  ROZDZIAŁ 22 TOMASZ Z AKWINU DEFINIUJE CHRZEŚCIJAŃSKĄ PRAWDĘ 353
  Teologiczny kontekst dorobku Tomasza z Akwinu 353
  Życie i działalność Tomasza z Akwinu 354
  Metoda teologiczna Tomasza z Akwinu 357
  Pogląd Tomasza z Akwinu na wiarę, rozum i teologię naturalną 358
  Doktryna Boga według Tomasza z Akwinu 362
  Pogląd Tomasza z Akwinu na język religijny jako analogię 365
  Nauka Tomasza z Akwinu o zbawieniu 367
  ROZDZIAŁ 23 NOMINALIŚCI, REFORMATORZY I HUMANIŚCI
  PODWAŻAJĄ SCHOLASTYCZNĄ SYNTEZĘ
  373
  Okres renesansu. Trzej poprzednicy Reformacji 373
  William Ockham i nominalizm 375
  Jan Wiklef i lolardzi 382
  Erazm z Rotterdamu i humanizm chrześcijański 386
  CZĘŚĆ VII KOLEJNY ZWROT W DZIEJACH TEOLOGII: REFORMY
  I PODZIAŁ W KOŚCIELE ZACHODNIM
  395
  Tło Reformacji 396
  ROZDZIAŁ 24 LUTER NA NOWO ODKRYWA EWANGELIĘ I DZIELI KOŚCIÓŁ 401
  Teologia krzyża według Lutra 405
  Poznanie Boga według Lutra 410
  Ukryty i objawiony Bóg Lutra 414
  Doktryna usprawiedliwienia – „być albo nie być” Kościoła 416
  Luter o kapłaństwie i sakramentach 418
  Podział w protestantyzmie: Luter kontra Zwingli w kwestii Wieczerzy Pańskiej 421
  ROZDZIAŁ 25 ZWINGLI I KALWIN SYSTEMATYZUJĄ MYŚL PROTESTANCKĄ 425
  Teologia reformowana 425
  Ulryk Zwingli – życie i działalność reformacyjna 427
  Teologia Zwingliego 429
  Zwingli kontra Luter w kwestii sakramentów 432
  Życie Jana Kalwina i jego reformacyjna działalność 436
  Teologia Kalwina 438
  ROZDZIAŁ 26 ANABAPTYŚCI POWRACAJĄ DO KORZENI CHRZEŚCIJAŃSTWA 443
  Radykalna reformacja i anabaptyści 444
  Baltazar Hubmaier – życie i działalność reformacyjna 447
  Teologia Hubmaiera 449
  Menno Simons – życie i działalność reformacyjna 452
  Teologia Simonsa 454
  ROZDZIAŁ 27 DROGI RZYMU I CANTERBURY SIĘ ROZCHODZĄ 459
  Historyczne tło Reformacji angielskiej 460
  Historyczne tło katolickiej reformy 463
  Thomas Cranmer – ojciec Reformacji angielskiej 465
  Richard Hooker – architekt anglikanizmu 469
  Sobór Trydencki – klejnot reformy katolickiej 475
  CZĘŚĆ VIII ROZPAD OŚRODKA DZIEJÓW: PROTESTANCI PODĄŻAJĄ
  RÓŻNYMI DROGAMI
  483
  ROZDZIAŁ 28 ARMINIANIE PODEJMUJĄ PRÓBY REFORMOWANIA
  TEOLOGII REFORMOWANEJ
  487
  Scholastyka reformowana i supralapsarianizm 489
  Doktrynalna zgoda kalwinistów 493
  Jakub Arminiusz i spór remonstrancki 494
  Arminiusz krytykiem teologii reformowanej 498
  Doktryna predestynacji autorstwa Arminiusza 502
  Ewangeliczny synergizm Arminiusza 504
  Dziedzictwo arminianizmu 505
  ROZDZIAŁ 29 PIETYŚCI DĄŻĄ DO DOPEŁNIENIA TEOLOGII LUTERAŃSKIEJ 509
  Ortodoksja luterańska jako fundament pietyzmu 511
  Czterech inicjatorów i propagatorów pietyzmu 513
  Główne tezy pietyzmu 522
  Dziedzictwo pietyzmu 527
  ROZDZIAŁ 30 ANGIELSCY PURYTANIE I METODYŚCI PRÓBUJĄ
  OŻYWIĆ TEOLOGIĘ
  531
  Ruch purytański i jego teologia 533
  Jonatan Edwards – książę purytan 542
  Jan Wesley – założyciel metodyzmu 548
  Dziedzictwo purytanizmu i metodyzmu 555
  ROZDZIAŁ 31 DEIŚCI USIŁUJĄ PRZEKSZTAŁCIĆ TEOLOGIĘ PROTESTANCKĄ 557
  Definicja deizmu 558
  Prekursorzy i promotorzy deizmu 562
  Cechy deizmu 569
  Dziedzictwo deizmu 571
  CZĘŚĆ IX STARY WĄTEK SIĘ URYWA: REAKCJA LIBERAŁÓW
  I KONSERWATYSTÓW NA NOWOCZESNOŚĆ
  573
  Podziały w XX wieku – skutek modernizmu 575
  ROZDZIAŁ 32 ASYMILACJA TEOLOGII LIBERALNEJ Z PANUJĄCĄ KULTURĄ 579
  Modernizm – kulturowy kontekst teologii liberalnej 581
  Friedrich Schleiermacher – ojciec nowoczesnej teologii liberalnej 583
  Albrecht Ritschl i poszukiwanie istoty chrześcijaństwa 588
  Główne cechy teologii liberalnej 590
  Dziedzictwo liberalnej teologii protestanckiej 592
  ROZDZIAŁ 33 KONSERWATYWNA TEOLOGIA USZTYWNIA ZASADY TRADYCJI 595
  Fundamentalizm – zakwestionowany termin 596
  Tło i prekursorzy fundamentalizmu 598
  Ruch fundamentalistyczny 602
  Cechy teologii fundamentalistycznej 608
  Dziedzictwo fundamentalizmu 610
  ROZDZIAŁ 34 NEOORTODOKSJA WZNOSI SIĘ NAD PODZIAŁAMI 613
  Søren Kierkegaard – prekursor nowej ortodoksji 616
  Karol Barth – założyciel neoortodoksji 620
  Wspólne cechy i dziedzictwo neoortodoksji 630
  ROZDZIAŁ 35 ZMAGANIA WSPÓŁCZESNEJ TEOLOGII 635
  Teologia ewangelikalna 637
  Teologia rzymskokatolicka 641
  Teologia procesu 644
  Teologie wyzwolenia 648
  Teologia eschatologiczna 652
  Kakofonia czy chór? 654
  ZAKOŃCZENIE: NIEDOKOŃCZONA OPOWIEŚĆ 655
  WYBRANA POLSKA BIBLIOGRAFIA DZIEJÓW MYŚLI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 659
  INDEKS OSÓB 673
  INDEKS RZECZOWY 679

  Format: B5
  Liczba stron: 692
  Oprawa: twarda