Regulamin

Obowiązuje od dnia 25.12.2014r.

Niniejszy regulamin reguluje warunki sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.DobrySkarbiec.pl prowadzony jest przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nazwą DOBRYSKARBIEC.PL Ireneusz Maliszewski, ul. Graniczna 85A, 05-126 Stanisławów Pierwszy, NIP 521-117-39-12, REGON 011700306.

Zamówienia można składać poprzez
- Sklep Internetowy (www.dobryskarbiec.pl),
- e-mailem na adres: sklep@dobryskarbiec.pl,
- telefonicznie pod numerem tel. (22) 772-45-68 lub tel. kom. 608-498-505 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00) (opłata standardowa - wg. cennika właściwego operatora)
- korespondencyjnie: DOBRYSKARBIEC.PL Ireneusz Maliszewski, ul. Graniczna 85A, 05-126 Stanisławów Pierwszy

Niniejszy Regulamin skierowany jest do klientów Sklepu Internetowego, obejmujący zarówno konsumentów, jak i klientów instytucjonalnych korzystających ze Sklepu Internetowego. Celem niniejszego Regulaminu nie jest wyłączenie ani ograniczenie jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w w niniejszym regulaminie Sklepu Internetowego. Klienci Sklepu zawsze podają swoje dane osobowe dobrowolnie, i mają prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.


Definicje

Dzień roboczy – jeden dzień liczony jako doba od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności, wraz z podaniem danych niezbędnych do realizacji wysyłki i finalizacji zamówienia.

Klient – osoba fizyczna (konsument), zdolna do pełnienia czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w przypadku osób które ukończyły 13 lat wymagana jest zgoda opiekuna prawnego), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej, która dokonuje lub zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konto – podstrona serwisu Sklepu, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzania swoimi danymi osobowymi, kontrolowania stanu złożonych przez niego Zamówień, historią zakupów w w Sklepie Internetowym.

Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim zarejestrowanym klientom cykliczne otrzymywanie informacji o Produktach i nowościach w Sklepie Internetowym.

Produkt – rzecz ruchoma (towar lub usługa), dostępna w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pommiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Rejestracja
– jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

Sklep Internetowy (księgarnia) Dobry Skarbiec – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dobryskarbiec.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Sprzedawca
– właściciel sklepu internetowego Dobry Skarbiec, obsługujący sprzedaż towarów i usług.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną, emailem, etc.).

Usługodawca – Sprzedawca, będący stroną oferującą usługi sprzedaży

Usługa elektroniczna
– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę zamawianych Produktów.

2. KORZYSTANIE Z USŁUG W SKLEPIE INTERNETOWYM

Korzystanie ze Sklepu Internetowego DOBRY SKARBIEC jest możliwe po spełnieniu minimalnych wymagań technicznych po stronie Klienta, umożliwiających przeglądanie, obsługę konta, i składanie zamówień.

Klient posiada możliwość składania zamówień bez konieczności rejestracji w systemie i zakładania konta.
Założenie konta i zapisanie się na newsletter jest opcjonalne.

Konto staje się aktywne po podaniu pełnych danych w Formularzu Rejestracji i aktywacji go po otrzymaniu potwierdzającego emaila. Klient zobowiązany jest do podania następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku klientów instytucjonalnych niebędących osobami fizycznymi, niezbędne jest podanie nazwy firmy oraz numeru NIP w celu wystawieniu faktury VAT.

Klient powinien posiadać sprzęt spełniający następujące wymagania techniczne:

  • Komputer lub inne urządzenie przenośne (np. tablet) z dostępem do Internetu.
  • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  • Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej, Opera w wersji 7.0 lub nowszej, oraz Google Chrome w wersji 12.0.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów ActiveX, JavaScript i Cookies,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta, utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła, dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów, oraz tworzenia statystyk oglądalności serwisu.

Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych, które są zgodne ze stanem faktycznym.

Konto i newslettery dla klientów prowadzone są bezpłatnie przez czas niekokreślony.3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Wszystkie cenniki, promocje, ogłoszenia, reklamy i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Cena Produktu przedstawiona na stronie opisowej każdego produktu w Sklepie Internetoweym podana jest w polskich złotych / PLN / i stanowi kwotę brutto zawierającą wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Cena produktu nie obejmuje jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w kolejnych etapach składania Zamówienia.

3. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego obowiązuje w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów, ich wprowadzania oraz wycofania, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz ustalania cen promocyjnych i wyprzedażowych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw, które zostały nabyte przez Kupujących; tj. zmiany nie obejmują już złożonych zamówień po określonych cenach.

5. Zawarcie Umowy Sprzedaży

a) W celu zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient powinien złożyć zamówienie. Zamówienie może być złożone zarówno przez Klienta, który posiada Konto w sklepie internetowym, jak i przez nowego Klienta, który nie wyraża chęci rejestracji ani zakładania nowego konta w Sklepie.

b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji, następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży zawierana pomiędzy Sklepem a Klientem i jej treść zostaje i zapisana, utralona i przekazana poprzez:

  • udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego,
  • przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, potwierdzającej złożenie zamówienia, a także poprzez
  • dołączanie do przesyłek dowodu zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu, oraz specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.


4. FORMY PŁATNOŚCI

Sklep internetowy umożliwia następujące formy płatności:

1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

ING Bank Śląski
Nr konta: 05105010121000009079069952

Nazwa odbiorcy:
DOBRYSKARBIEC.PL, ul. Graniczna 85A, 05-126 Stanisławów Pierwszy

Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia) i dopisać w tytule "Zamówienie nr ...".

Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie lub otrzymania e-mailem potwierdzenia wpłaty na konto DOBRYSKARBIEC.PL.

3. Szybkie przelewy elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – aktualnie dostępne kanały płatności określone są na stronie internetowej http://www.payu.pl.

4. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayPal.com.

5. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzidzie sklepu.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl albo PayPal.com.

Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
2. Paypal.com – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.·(zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.


5. DOSTAWA, KOSZTY I TERMINY


1. Sklep udostępnia następujące sposoby dostawy zamówień:

a) przesyłka polecona - opłata 7,50 zł (dotyczy 1 sztuki towaru) (przedpłata lub przelew na konto)
b) paczka pocztowa zwykła - opłata 9,50 zł (przedpłata lub przelew na konto)
c) paczka pocztowa priorytetowa - opłata 11,00 zł (przedpłata lub przelew na konto)
d) przesyłka pobraniowa zwykła - opłata 13,50 zł
e) przesyłka pobraniowa priorytetowa - opłata 15,00 zł
f) przesyłka kurierska 16,00 zł (przedpłata lub przelew na konto)
g) przesyłka kurierska za pobraniem 20,00 zł
h) Odbiór osobisty

2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą po uzgodnieniu kosztów dostawy i formy płatności.

3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia i są one zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Płatność i dostawa”.

4. Termin dostawy Zamówienia do Klienta wynosi od 2 do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin.

Termin dostawy jest liczony w następujący sposób:
a) W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą poprzez PayU lub PayPal - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


6. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość (telefonicznie, e-mailem, poprzez stronę WWW), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni licząc od dnia wydania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dobryskarbiec.pl lub listem poleconym na adres: Dobry Skarbiec.pl Ireneusz Maliszewski, ul. Graniczna 85A, 05-126 Stanisławów Pierwszy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uznaje się za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

4. Klient, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

5. Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę/Sprzedawcę w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wskaże inny sposób zwrotu.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta), a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 

(a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy 

(b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; 

(d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(f) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism; 

(h) gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(i) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

7. GWARANCJA I REKLAMACJE

Jeżeli w opisie produktu nie wskazano inaczej, Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty sprzedawane w Sklepie.

Klienci mogą składać reklamacje dotyczące oferowanych Produktów jak też odnoszące się do usług i sposobu działania Sklepu Internetowego.

Reklamacje dotyczące z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) sprzedawanych produktów.
3. Wada fizyczna polega na niezgodności produktu sprzedanego z umową. W szczególności, dotyczy to towarów, które:
a) nie ma właściwości towaru nabytego zgodnie z opisem produktu;
b) nie nadają się do celów, o których klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
c) zostały wydane w stanie niekompletnym.
4. Wada prawna występuje, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przekazania towaru na rzecz Klienta.
7. W przypadku towarów objętych gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
8. Klient jest uprawniony z tytułu niezgodności towaru z umową do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
9. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dobryskarbiec.pl lub pisemnie listem poleconym na adres: DOBRYSKARBIEC.PL, ul. Graniczna 85A, 05-126 Stanisławów Pierwszy. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
10. Klient jest zobowiązany do wypełnienia formularza reklamacyjnego, podania danych kontaktowych, dokładnego opisania przyczyny reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, dołączenia dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.
11. Sprzedawca jest zobowiązany, aby ustosunkować się do żądania Klienta w terminie w terminie 14 dni. Jeżeli Klient nie zaznaczył inaczej, odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres.
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty ponosi klient.
12. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
b) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Koszty wymiany lub naprawy rzeczy ponosi Sprzedawca.
13. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
14. Reklamacje z tytułu rękojmi mogą być składane przez Konsumentów w ciągu roku od stwierdzenia wady.

Termin na złożenie reklamacji przez Kupującego będącego konsumentem nie może zakończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedawcy.

Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę i związane z działaniem Sklepu Internetowego:
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dobryskarbiec.pl lub w formie pisemnej na adres: DOBRYSKARBIEC.PL, ul. Graniczna 85A, 05-126 Stanisławów Pierwszy.
2. Opis reklamacji powinien zawierać możliwie najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i czas wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4. Jeżeli nie określono inaczej, odpowiedź na reklamację jest wysyłana na podany przez Klienta adres.

8. ROZWIĄZYWANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych może być w każdym czasie rozwiązana w drodze porozumienia stron.

Klient posiada prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w odniesieniu do prowadzenia Konta, przechowywania danych, wysyłki newslettera bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dobryskarbiec.pl lub w formie pisemnej na adres: DOBRYSKARBIEC.PL, ul. Graniczna 85A, 05-126 Stanisławów Pierwszy. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.


9. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. zaś pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, nie będącym osobą fizyczną zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące ID (login) oraz hasło klienta.

2. Dane klientów sklepu są wykorzystywane wyłącznie dla celów realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży. Informacje te są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U nr 133 poz. 883.

3. Umowy sprzedaży Produktów są zawierane przez Sklep Internetowy tylko i wyłącznie w języku polskim.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz inne obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności; ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.poz.827) oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r ( Dz.U.2002.nr 144.poz.1204 z późniejszymi zmianami). Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych.

5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

6. Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy, W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem już obowiązujących.

7. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z firmą DOBRYSKARBIEC.PL, pisząc na adres e-mail: sklep@dobryskarbiec.pl.